Tím

G a r a n t i   c e n t r a
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD./ Dekan Fakulty BERG
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc./ Prodekan Fakulty BERG


prof. Ing. Lucia Bednárová, PhD.
Riaditeľ centra
Tel.: +421 55 602 2945
Email: lucia.bednarova@tuke.sk


Ing. Július Lišuch, PhD.
Finančný manažér
Tel. +421 55 602 2479
Email: julius.lisuch@tuke.sk


Ing. Klaudia Kupčíková, PhD.
Komunikačný a diseminačný manažér
Email: klaudia.kupcikova@tuke.sk


Ing. Eva Pitoňáková
Manažérka monitoringu a stakeholderov
Email: eva.pitonakova@tuke.sk


Ing. Klaudia Šándorová, PhD.
Organizácia eventov
Tel.: +421 55 602 2436
Email: klaudia.sandorova@tuke.sk