Úspešné projekty

BIOLEACH

Bioleach je nový medzinárodný EIT RawMaterials KAVA projekt, ktorý od 13.3.2019 vedie zodpovedný riešiteľ z Fakulty BERG – doc. Ing. Martin Sisol, PhD.

Cieľom projektu je vyvíjať biotechnológie, ktorými sa dosiahne ekologická ťažba a zlepšenie kvality lokálnych nerastných surovín.

Spolupráca medzi výskumnou sférou a praxou zabezpečí prenos a uplatnenie poznatkov aj do priemyselnej oblasti. Výsledkom projektu bude zníženie závislosti Európskych krajín na importovaných nerastných surovinách, podpora lokálnych entít  a celkové posilnenie ekonomiky zúčastnených krajín.

Projekt podporovaný  zdrojmi z EIT Raw Materials spája univerzity, výskumné inštitúcie a priemyselné podniky z 8 krajín Európy. So súhlasom celého konzorcia sa do projektu zapojil aj startup ekolive s.r.o., ktorý sa v projekte BioMobile v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom Technicom venuje flexibilnej aplikácii bioriešení na lokálne ložiská nerastných surovín.


MineTALC

MineTALC je významný medzinárodný projekt od EIT RawMaterials, ktorého lídrom je naša Technická univerzita v Košiciach. Jej partnermi pri riešení projektu sú viaceré európske univerzity (AGH University of Science and Technology, University of Miskolc, Lappeenranta-Lahti University of Technology) a podniky (EuroTalc, euroMinerals, BASF, DMT, Metso) zaoberajúce sa riešenou problematikou. Projekt pracuje s celkovým rozpočtom 9,7 milióna EUR, pričom celkové financovanie z EIT RM predstavuje 2,76 milióna EUR.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť systém ťažby a zakladania vydobytých priestorov, ktorý umožní ekonomicky životaschopnú, environmentálne udržateľnú a spoločensky akceptovanú ťažbu surovín z nízko- a strednepevnostných ložísk nerastných surovín. Systém bude integrovať tri inovované technológie, ktoré môžu byť používané samostatne alebo ako komplexný systém ťažby a zakladania vydobytých priestorov odpadovým materiálom.

Praktická časť riešenia projektu je realizovaná v banskej prevádzke na ťažbu a úpravu mastenca v Gemerskej Polome.

Hlavnými úlohami fakulty BERG ako zodpovednej časti Technickej univerzity v Košiciach na tomto projekte je:

  • realizácia geologických pozorovaní a tvorba predikčného priestorového modelu distribúcie mineralizácie na ložisku,
  • optimalizácia flotačnej úpravy,
  • návrh konštrukcie viacvrstvového základkového telesa pre vyplňovanie vydobytých priestorov,
  • modifikácia dobývacej metódy s cieľom optimalizácie ťažby s využitím získaných vedomostí a technológií,
  • logistické riešenie prepravy suroviny a základkových materiálov
    a optimalizácia vzájomnej previazanosti procesov dobývania suroviny a zakladania vydobytých priestorov.

RM@Schools-ESEE

RM@Schools-ESEE je vzdelávací program, ktorého partnerom je aj fakulta BERG na Technickej univerzite v Košiciach. Tento program vychádza paralelne s RM@Schools 3.0, vlajkovým programom WSL spoločnosti EIT RawMaterials.

Tým, že sa RM@Schools-ESEE venuje regiónu ESEE, rozširuje úsilie RawMaterials Academy smerom k mladým študentom (vo veku 11 – 19 rokov) v celej Európe, aby prostredníctvom strategických európskych partnerstiev podporovala šírenie informácií o témach súvisiacich s RM medzi výskumom, školou a priemyslom.


RMs Manager. Raw Materials Manager Course

Hlavnou myšlienkou tohto vzdelávacieho projektu je zdieľať osvedčené postupy v súčasných vzdelávacích aktivitách a rozvíjať nový kurz pre študentov magisterského štúdia RMs Manager, s cieľom pripraviť odborný personál v oblasti manažmentu v sektore nerastných surovín.

Široká škála aktivít – prednášky, workshopy, tábory budú prevedené z rozvinutých do krajín RIS. To poskytne študentom možnosť rozširovania vedomostí, aby si našli vhodné zamestnanie pre svoj osobitný talent v sektore nerastných surovín.


Dubrovnik International ESEE Mining School

Tento vzdelávací projekt je vypracovaný v úzkej spolupráci s národnými priemyselnými partnermi všetkých zúčastnených krajín a bude sa zameriavať na získanie podrobných znalostí o pokročilých metódach a technológiách relevantných pre ťažobný priemysel, v ktorých má ďalšia odborná príprava zásadný význam pre ťažobný sektor.

Na základe svojich rozmanitých skúseností partneri projektu identifikovali osem aktívnych ťažobných regiónov v krajinách konzorcia a sprevádzajúcich kľúčových národných priemyselných partnerov.

V rámci skupiny WP1 zohrávajú priemyselní partneri dôležitú úlohu – prispôsobujú vopred vybranú ročnú tému DIM ESEE prostredníctvom dotazníkov a seminárov pre priemyselnú akadémiu, ktoré sa nachádzajú v identifikovaných aktívnych ťažobných regiónoch.


The Briefcase a 3D Briefcase

Projekty The Briefcase a 3D Briefcase sa snažia priblížiť tému minerálov a baníctva širokej verejnosti. Ambíciou projektu je, aby ľudia už od útleho veku mali vedomosti o tom, odkiaľ pochádzajú minerálne produkty, ktoré používame v každodennom živote a zároveň, ako môžu naše rozhodnutia týkajúce sa nerastných surovín formovať svet. Cieľovou skupinou sú teda predovšetkým deti a študenti, ale aj spoločnosť ako celok.

Hlavným poslaním je znížiť nedostatočné znalosti a zručnosti, ktorým v súčasnosti EÚ čelí v odvetví nerastných surovín.

Pre podporu záujmu o minerály a baníctvo je rozhodujúci priamy kontakt so študentmi. The Briefcase a 3D Briefcase sú zamerané na podporu väčšieho záujmu vzdelávať sa v oblasti nerastných surovín a to prostredníctvom pútavých interaktívnych metód učenia. Chápanie baníctva a ťažby minerálov je obmedzené aj medzi pedagógmi, čo je jeden z faktorov prispievajúcich k nezáujmu študentov o toto odvetvie a priemysel všeobecne.

V prvotnej fáze projektu The Briefcase bol vytvorený reálny kufrík obsahujúci rôzne minerály a k nim zodpovedajúce produkty, pre ktoré sa používajú. Existuje mnoho spôsobov ako kufrík s minerálmi využiť na prehĺbenie svojich vedomostí. Úvodnou aktivitou je hra, v ktorej študenti sledujú indície a určujú, ako sa minerály používajú v bežných predmetoch každodennej spotreby. Je možné využiť online hru na webe www.thebriefcasegame.eu alebo zúčastniť sa bezplatného workshopu s využitím reálneho kufríka s minerálmi, ktorý v sebe ukrýva množstvo ďalších aktivít. Kufrík (The Briefcase) je určený pre žiakov vo veku od 6 do 14 rokov. Pre starších študentov – stredoškolákov (15 – 18 rokov) sa pripravuje 3D kufrík (3D Briefcase), pri ktorom sa použijú digitálne formáty ako napr. rozšírená realita.


EnAct-SDGs

Vzdelávanie v oblasti RM v regióne ESEE je potrebné zmodernizovať, posunúť sa vpred od existujúcich učebných osnov a akademických postupov smerom k inováciám a trvalo udržateľnému rozvoju sektora nerastných surovín.

Konzorcium bude spolupracovať s cieľom vypracovať akčný plán, ktorý bude pôsobiť ako hnacia sila modernizácie vzdelávacích postupov v oblasti nerastných surovín s cieľom zabezpečiť začlenenie princípov trvalo udržateľného rozvoja do vzdelávacích programov univerzít ESEE, posilniť zručnosti a zvýšiť kapacitu univerzity. absolventov a odborníkov z oblasti nerastných surovín.

Hlavným cieľom je osloviť študentov bakalárskeho štúdia v oblasti nerastných surovín a rozvíjať ich vedomosti.