ŠTUDENTI, VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ ZÚČASTNIŤ SA

Letná  škola RawD Trip Summer School sa koná v rámci programu EIT KIC Raw Materials, ktorého cieľom je podporovať projekty širšej problematiky surovín. To znamená, že pokrýva témy nie len tradičné, ale zaoberá sa tiež recykláciou, životným prostredím, modelom spotreby a inými témami spadajúcimi do myšlienky obehového hospodárstva.

Letná  škola RawD Trip Summer School sa bude konať 2-13 septembra 2019 pod záštitou katedry baníctva a geoinžinierstva AGH v Krakove. Projekt je zameraný na praktické uplatňovanie vedomostí. Preto po prvom teoretickom bloku na Univerzite AGH v Krakowe sa študenti budú 5 dní presúvať po území dolného Sliezska, s cieľom dôkladne sa oboznámiť s jednotlivými fázami životného cyklu suroviny meď. Počas letnej školy bude možnosť navštíviť miesta v jednotlivých fázach výroby medi v závodoch patriacich pobočkám KGHM – od produktov ťažby, cez oblasti ich spracovania, až po rekultivované a revitalizované oblasti.

V druhom týždni bude v Krakove príležitosť oboznámiť sa s výrobou produktov zahŕňajúcich meď, a navštíviť miesta kde sa zbierajú odpady obsahujúce meď. Navyše sa budú analyzovať možnosti zvýšenia efektivity získavania medi z odpadov,  možnosti využitia nových obchodných modelov na trhu s kovmi, rovnako ako obmedzenie nepriaznivých vplyvov kovov na životné prostredie.

Letná  škola RawD Trip Summer School je určená hlavne pre študentov I a II stupňa študijných odborov súvisiacich s baníctvom a environmentálnym inžinierstvom, ako aj pre všetky odbory s primárnym zameraním na nerastné suroviny. Dôležitou súčasťou školy budú témy podnikania v oblasti nerastných surovín.

Letná škola sa bude konať v anglickom jazyku a ponuka je zameraná na krajiny patriace do oblasti  EIT RIS (https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris), vrátane 7 univerzít, ktoré sa priamo zúčastňujú na organizácii letnej školy RawD TRIP.

Letná škola ponúka veľmi výhodné podmienky – každému účastníkovi bude poskytnuté ubytovanie, stravovanie a transport v rámci letnej školy, navyše dostanú študenti štipendium vo výške 500 EUR na pokrytie nákladov.

Nábor študentov trvá do 30 júna 2019. Podľa 4 miesta pre študentov zo siedmich univerzít-projektových partnerov a po že 12 miest pre všetkých žiadateľov z krajín patriacich do EIT RIS (vrátane poľských). Hlavné kritériá prijímania:

  • dokončený semester štúdia (čím vyšší tým lepšie)
  • priemerné hodnotenie všetkých semestrov
  • aktívna publikačná a organizačná činnosť (vedecké práce, referáty a iné)
  • motivačný list

Formulár žiadosti sa nachádza na:  http://rawd-trip.agh.edu.pl/

Pre viac detailov sa informujte osobne, alebo mailom: RawD-trip@agh.edu.pl