Ponúkame Vám 5-dňový vzdelávací kurz spájajúci podnikateľské vzdelávanie s praktickým vzdelávaním v teréne, kde študenti budú v skupinách riešiť úlohy vo vybranej oblasti záujmu (geológia, geodézia a spracovanie). Cestovné náklady vrátane ubytovania a stravovania hradí v plnej výške poskytovateľ.

Prvý deň kurzu bude prebiehať na Technickej univerzite v Košiciach (Slovensko), kde Vám budú poskytnuté informácie o podnikateľskom prostredí v sektore RM v krajinách V4. Účastníci budú rozdelení do 3 skupín (podľa študijných odborov – geológia, geodézia, spracovanie). Každá skupina bude mať praktické zadanie, ktoré bude musieť vyriešiť do konca týždňa.

Nasledujúce štyri dni kurzu budú prebiehať podľa vybraného odboru:

 • Študenti geológie a geodézie:

Študenti študujúci mineralizáciu spojenú s tektonikou a sedimentárnymi štruktúrami budú mať praktický tréning, ktorého hlavným cieľom bude rozoznať, charakterizovať a modelovať geometriu diskontinuít s dôsledkami na mineralizáciu. Tento praktický kurz bude prebiehať v Tatrách na Slovensku.

 • Študenti spracovania nerastných surovín:

Študenti budú skúmať technológie založené na fyzikálnych, fyzikálno-chemických, chemických a biologických princípoch, ktoré budú aplikované ako environmentálne technológie pri úprave a očisťovaní vody, pôdy a vzduchu. Zároveň sa budú podieľať na zbere vybraných environmentálnych vzoriek. Tento kurz sa bude konať vo vybraných oblastiach Slovenska, ktoré súvisia so spracovaním nerastných surovín.

Účasťou na kurze získate:

 • praktické skúsenosti vo vybranej oblati záujmu,
 • podnikateľskú prax,
 • teoretické poznatky v podnikaní v sektore RM v krajinách V4.

Kedy bude kurz prebiehať?

14. október – 18. október 2019

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti bakalárskeho, inžinierskeho a aj doktorandského štúdijného programu, ktorý súvisí s geológiou, geodéziou alebo spracovaním nerastných surovín.

V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku, v ktorej uvediete svoje odborné znalosti, zručnosti spolu s motivačným listom. Prihlášku spolu s prílohami je potrebné poslať do 15.8.2019 na adresu: jana.smihulova@tuke.sk

Prihlášku nájdete TU.

Ako prebieha výberový proces?

Kto je vhodným kandidátom:

Obmedzenia:

 • Kurz je maximálne pre 12 študentov (Bc./Ing./PhD.).
 • Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku, preto je potrebná dostatočná znalosť angličtiny

Výberové konanie:

Každého prihláseného študenta posúdi kvalifikačný výbor na Technickej univarzite v Košiciach podľa:

 • odborných znalostí a zručností,
 • celkových študijných výsledkov ,
 • doplnkových aktivít študentov (výskumné aktivity, publikácie atď.),
 • motivácie uvedenej v motivačnom liste,
 • znalosti anglického jazyka.

Prihlášku si môžete stiahnúť TU