Kruhová ekonomika je v súčasnosti jedným z hlavných cieľov európskej spoločnosti. Princíp kruhovej ekonomiky sľubuje pre európske hospodárstvo oveľa jasnejšiu budúcnosť. EIT bude jednou z kľúčových zainteresovaných strán zabezpečujúcich tento dôležitý cieľ pre európsku spoločnosť. Dosiahne sa to iba koordinovanou a účinnou spoluprácou medzi rôznymi EIT KIC  s cieľom zabezpečiť väčší vplyv spolupráce .

 Cross-KIC Circular Economy zahŕňa dve výzvy:

Výzva cross-KIC na verifikáciu environmentálnych technológií (ETV)

Verifikácia environmentálnych technológií (ETV) je nástroj určený na pomoc inovatívnym environmentálnym technológiám pri vstupe na trh. Pozostáva z dobrovoľného overovania funkčných a environmentálnych vlastností technológie kvalifikovanými tretími stranami prostredníctvom  kontroly kvality. Konečným produktom je Vyhlásenie o overení ETV uverejnené na webovej stránke ETV a používané v obchodných vzťahoch. To umožňuje vlastníkom technológií zdokumentovať spoľahlivosť ich tvrdení a odlíšiť sa od konkurencie.

ETV implementujú akreditované overovacie orgány v troch technologických oblastiach:

  • Úprava a monitorovanie vody (napr. monitorovanie kvality vody, úprava pitnej a odpadovej vody)
  • Materiály, odpad a zdroje (napr. separácia a triedenie pevného odpadu, recyklácia materiálov, výrobky na báze biomasy)
  • Energia (napr. obnoviteľná energia, energia získaná z odpadu, energetická účinnosť)

Výzva v rámci Cross-KIC stratégie obehového hospodárstva

Inovačné spoločenstvá EIT zastupujú jednu z najdôležitejších zainteresovaných strán, ktoré sú schopné uľahčiť vykonávanie tejto kľúčovej európskej stratégie. Tematické oblasti, na ktoré sa vzťahujú inovačné spoločenstvá, predstavujú niektoré z hlavných sektorov zapojených do hlavných cieľov efektívneho využívania zdrojov a nulového odpadu, a preto správna a koordinovaná práca inovačných spoločenstiev zabezpečí vykonávanie kľúčových riešení na podporu stratégie kruhovej ekonomiky. Aby bola európska spoločnosť uznaná ako hlavná zúčastnená strana, je potrebná koordinovaná a účinná spolupráca medzi rôznymi spoločenstvami EIT. Spoločná spolupráca zabezpečí väčší a relevantnejší vplyv zo strany EIT v porovnaní s jednotlivými činnosťami prebiehajúcimi paralelne v každom spoločenstve. Táto spolupráca okrem toho nielen zvýši viditeľnosť inovačných spoločenstiev na európskej úrovni, ale aj na vnútroštátnej, regionálnej a globálnej úrovni.

O výzvy sa môžu uchádzať všetci existujúci partneri EIT.

Prihlásiť sa je možné  do 30.4.2020

Viac detailov a prihláškahttps://eitrawmaterials.eu/eit-communities-launch-cross-kic-circular-economy-calls/