Technická univerzita v Košiciach je od roku 2015 Associate členom svetovo najsilnejšej inovačnej komunity zameranej na nerastné suroviny. Výsledkom enormného úsilia a medzinárodnej spolupráce sa v týchto kruhoch etablovala až do takej miery, že sa manažment EIT RM rozhodol v Košiciach založiť svoje pracovisko.

Regionálne HUB centrum Košice bolo zriadené v januári 2018 Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT, komunitou pre nerastné suroviny (EIT RawMaterials) v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Aktivity HUB centra sú riadené Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) a jeho cieľom je zmobilizovať všetky zainteresované strany tzv. knowledge trojuholníka, podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne. To všetko v súlade s európskymi stratégiami.

Cieľovou skupinou nie je iba banský sektor ale celý hodnotový reťazec nerastných surovín, kde HUB centrum neustále rozvíja svoju už teraz bohatú databázu kontaktov. Slovenská republika patrí podľa členenia EIT do tzv. ESEE regiónu (East and South East Europe) a spadá pod ko-lokačné centrum Východ (CLC East).

Sledujte nás a už čoskoro sa dozviete, čo je jeho snahou a ako vám môže pomôcť – či už ste výskumník, podnikateľ, akademik alebo jednotlivec.