V rámci projektu BioLeach predkladáme výzvu na výber Task Partnera. Cieľom projektu BioLeach je vyvíjať biotechnológie, ktorými sa dosiahne ekologická ťažba a zlepšenie kvality lokálnych nerastných surovín. Biolúhovanie využíva činnosť baktérií, ktoré spôsobujú zmeny chemických a štruktúrnych vlastností hornín a minerálov.

Druhý cieľ projektu súvisí s využívaním miestnych zdrojov. Činnosť baktérií sa môže aplikovať pri spracovaní mRMs na vylúhovanie CRMs, REEs a kovov, ale taktiež na spracovanie nRMs, ktorých komerčná hodnota je nižšia kvôli ˇobsahu prímesí, ktoré obmedzujú oblasť ich využívania. Preto je potrebné testovať a ohodnotiť miestne ložiská nerastných surovín ako nové potenciálne zdroje, ktorých hodnota by sa mohla zvýšiť vďaka využitiu biolúhovania.

Úlohou RIS Task Partnera je:

  • aktívna účasť pri implementácii BioLeach projektu pod TP Patron,
  • poskytnúť anorganické/ organické chamické analýzy,
  • mať možnosť poskytnúť analýzy pevnej fázy (SEM, XRD, XRF),
  • posytnúť podporu pri testovaní pilotnej prevádzky a v laboratóriu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na pozíciu RIS Task Partnera vyplnením formulára

Vyplnený formulár je potrebné odoslať na e-mailovú adresu: tomas.pavlik@tuke.sk do 4. júla 2020, 12:00 CET.

V prípade otázok môžete kontaktovať Ing. Tomáša Pavlíka:

Tel: +421 915 762 195
Email: tomas.pavlik@tuke.sk

Viac informácii o výzve: RIS-Task-Partners-Call_BioLeach