V rámci výskumných aktivít fakulty BERG v odbore Získavania a spracovania zemských zdrojov sa rieši významný medzinárodný projekt EIT RM (European Institute of Innovation and Technology RawMaterials) pod názvom MineTALC – Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits, ktorého lídrom je naša Technická univerzita v Košiciach. Jej partnermi pri riešení projektu sú viaceré európske univerzity (AGH University of Science and Technology, University of Miskolc, Lappeenranta-Lahti University of Technology) a podniky (EuroTalc, euroMinerals, BASF, DMT, Metso) zaoberajúce sa riešenou problematikou. Projekt pracuje s celkovým rozpočtom 9,7 milióna EUR, pričom celkové financovanie z EIT RM predstavuje 2,76 milióna EUR.

 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť systém ťažby a zakladania vydobytých priestorov, ktorý umožní ekonomicky životaschopnú, environmentálne udržateľnú a spoločensky akceptovanú ťažbu surovín z nízko- a strednepevnostných ložísk nerastných surovín. Systém bude integrovať tri inovované technológie, ktoré môžu byť používané samostatne alebo ako komplexný systém ťažby a zakladania vydobytých priestorov odpadovým materiálom.

 

Prvou skúmanou technológiou je ťažba s viacvrstvovou technológiou vyplňovania vyťažených priestorov kombinujúcou vrstvy tuhnúcich základkových betónových zmesí a vrstiev fragmentovaného materiálu  s rôznymi vlastnosťami. Druhou technológiou je uzavretý flotačný obvod ako vysoko všestranná úprava nerastných surovín. Treťou technológiou je inovatívny predikčný model distribúcie priestorovej mineralizácie a ďalších geologických javov zobrazujúci najlepšie miesta mineralizácie a určujúci technológiu ťažby komplexnou analýzou kritických faktorov ťažby nerastov. Všetky tieto technológie majú umožniť ekonomicky prijateľnú extrakciu nízko- a strednepevnostných ložísk zameranú na bezodpadovú prevádzku, kde odpad vzniknutý pri ťažbe a úprave suroviny (vrátane technologickej vody) sa využije pri výrobe základkových materiálov  a dopraví sa späť do bane, kde sa aplikuje na vyplnenie vydobytých priestorov. Praktická časť riešenia projektu je realizovaná v banskej prevádzke na ťažbu a úpravu mastenca v Gemerskej Polome.

 

V rámci projektu bude vyvinuté aj najmodernejšie kompetenčné a školiace stredisko ESEE / RIS na podporu KTI pri rozvoji kvalifikovanej pracovnej sily v ťažobnom, metalurgickom a stavebnom priemysle.

 

Hlavnými úlohami fakulty BERG ako zodpovednej časti Technickej univerzity v Košiciach na tomto projekte je:

  • realizácia geologických pozorovaní a tvorba predikčného priestorového modelu distribúcie mineralizácie na ložisku,
  • optimalizácia flotačnej úpravy,
  • návrh konštrukcie viacvrstvového základkového telesa pre vyplňovanie vydobytých priestorov,
  • modifikácia dobývacej metódy s cieľom optimalizácie ťažby s využitím získaných vedomostí a technológií,
  • logistické riešenie prepravy suroviny a základkových materiálov
    a optimalizácia vzájomnej previazanosti procesov dobývania suroviny a zakladania vydobytých priestorov.

 

V rámci projektu skúmané technológie budú slúžiť v ťažobnom priemysle, kde neustále rastie množstvo celosvetovo vyťažených nerastných surovín a za posledných sledovaných 30 rokov (World Mining Data) sa toto množstvo zvýšilo o zhruba 3/4 a pretrváva trend postupného rastu. S vývojom nových technológií taktiež narastá záujem o nové suroviny, čo sa prejavuje aj v rámci EÚ. Z hľadiska politiky EÚ na ďalšie obdobie je badateľný nárast záujmu o zvýšenie sebestačnosti v zdrojoch surovín, najmä tzv. kritických surovín, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové  fungovanie priemyslu v EÚ. V projekte MineTALC skúmané technológie môžu predstavovať vhodné alternatívy pre podporu ťažobného priemyslu EÚ. Technická univerzita v Košiciach sa tak aj týmto projektom MineTALC zaraďuje medzi jedných z dôležitých partnerov pri napĺňaní cieľov EÚ v oblasti ťažobného priemyslu.