Svetovo najsilnejšia znalostno-inovačná komunita pre oblasť nerastných surovín v prvý marcový deň zverejnila KAVA8 výzvy pre projekty so začiatkom realizácie v roku 2022. Ide o hlavnú grantovú schému EIT RawMaterials a uchádzači môžu žiadať o financovanie svojich projektov s rozpočtom začínajúcim na 500 tisícoch eur. V tohtoročnej výzve došlo k niekoľkým pozitívnym zmenám, medzi ktoré patrí aj zjednodušenie podávania projektov vo viacerých fázach. Podnikatelia, univerzity či výskumníci majú čas do 19. apríla, kedy najenskôr musí byť zámer registrovaný v elektronickom systéme.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadať o financovanie projektov KAVA sú oprávnení iba partneri EIT RawMaterials, čo môžu byť priemyselné podniky, univerzity, výskumné inštitúcie ale aj organizácie iného charakteru. Projekt však musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov pochádzajúcich z aspoň 2 rôznych krajín EÚ (pri výzve UpScaling sú to minimálne 2 partneri).

Dobrou správou je, že ktokoľvek sa do konzorcia môže pripojiť ako partner, a to aj v prípade, že zatiaľ nie je členom komunity. Výzva nedefinuje obmedzenie v právnej forme žiadateľa a po prípadnom schválení projektu takto pripojený subjekt transformuje na člena. Platí ale, že partneri musia zastúpiť aspoň dve strany tzv. znalostného trojuholníka, ktorého strany predstavujú priemysel, univerzity a výskum.

Ak nie ste partnerom EIT RawMaterials, odporúčame vám spojiť sa s jedným z partnerov ohľadom zapojenia sa. V tejto veci vám vie pomôcť aj regionálne centrum Košice.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Platí, že pri výzvach KAVA sa projekty tematicky zameriavajú na 6 inovačných tém, ktorými sú prieskum, ťažba, substitúcia, úprava, recyklácia a cirkulárna ekonomika surovín.

Zároveň je potrebné myslieť aj na aktuálne problémy a predkadať projekty, ktoré budú mať výrazný vplyv na európsku priemyselnú konkurencieschopnosť, inovačné kapacity a ľudský kapitál a tiež umožnia študentom a podnikateľom smerovať k obehovému hospodárstvu a prispieť k dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody EÚ.

Pod pojmom KAVA výzvy sa rozlišujú 3 druhy výziev, do ktorých je možné zapojiť sa:

  1. UpScaling (pre overené technológie, ktoré si vyžadujú iba posledné fázy na umiestnenie na trh)
  2. Education (vzdelávanie pre oblasť nerastných surovín)
  3. Regional Innovation Scheme: Capacity Building (RIS projekty na budovanie kapacít)

Čo môžete získať?

Získať môžete financovanie svojich projektov v minimálnej výške 500 tisíc eur.

Ak nie ste členom komunity a zapájate sa do projektového zámeru, môžete získať až 60 tisíc eur ročne. Pri trojročnom projekte je teda takýto partner oprávnený prijať až 180 tisíc eur.

Pri jednotlivých výzvach platí však rôzna forma spolufinacovania v podobe dokladovania tematicky príbuzných aktivít z iného zdroja, než je EIT. V taktomto prípade nejde o klasické financovanie vo forme priameho peňažného vkladu ale iba o dokladovanie vlastnej aktivity v danej oblasti. Formy spolufinancovania môžu byť rôzne, pre viac informácií si prečítajte znenie konkrétnej výzvy.

Ako a dokedy požiadať?

Najbližší termín, ktorý musí žiadateľ rešpektovať je  3. máj , dokedy je potrebné zaregistrovať svoj projektový zámer (iba základné údaje) v elektronickom systéme SeedBookTúto povinnosť si však musí splniť koordinátor projektu, teda samotný žiadateľ, nie partneri projektu.

Termín na podanie draftu projektového zámeru je stanovený na 3. máj 2021.

Všetky dostupné informácie o aktuálnych KAVA výzvach nájdete na stránke EIT RawMaterials, kde sú umiestnené aj vzory šablón projektových zámerov pre jednotlivé výzvy a všetky podmienky pre podanie.