Prechod na obehové hospodárstvo je v súčasnosti jedným z hlavných cieľov európskej spoločnosti. Cirkulárnejšie ekonomické modely sľubujú pre európske hospodárstvo oveľa jasnejšiu budúcnosť. Čerpanie zdrojov späť do produktívneho využitia, predchádzaním vzniku odpadov  a znižovanie závislosti na neistých dodávkach je priamou cestou k zlepšeniu odolnosti a konkurencieschopnosti. 

EIT RawMaterials, EIT Digital, EIT Climate KIC, EIT Food, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility vytvorili projekt Cross-KIC na posilnenie spolupráce interných a externých aktivít týkajúcich sa obehového hospodárstva. Pr&ojekt Cross-KIC je rozdelený do dvoch výziev:

Cross-KIC Call on Environmental Technology Verification (ETV)

ETV je nástroj určený pre pomoc inovatívnym technológiám dostať sa na trh. Spočíva v dobrovoľnom overení funkčného a environmentálneho správania technológie kvalifikovanými tretími stranami prostredníctvom testov kontrolovanej kvality. Konečným produktom je vyhlásenie o overení ETV, ktoré bude zverejnené na webovej stránke ETV a použité v obchodných vzťahoch. Vlastníkom technológií to pomôže odlíšiť sa od konkurencie a nákupcom technológií to pomôže identifikovať inovácie, ktoré vyhovujú ich potrebám.

ETV sa zameriava na tieto oblasti:

  • úprava a monitorovanie vody,
  • minerály, odpad a zdroje,
  • energia.

Webinár zameraný na požiadavky ETV sa uskutoční 29. apríla 2021 od 10.30 do 12.00 hod. Súčasťou projektu bude prezentácia projektu Cross-KIC Circular Economy a opis výzvy. Viac informácií o webinári a možnosť registrácie zverejníme neskôr.

Viac informácií o ETV

Cross-KIC Call on Circular SMEs

Malé a stredné podniky sú klúčové pre ekonomiku, pretože vedú našu ekonomiku k cirkulárnemu modelu. Avšak MSP často čelia výzvam ku zlepšovaniu efektívnosti zdrojov. Na riešenie týchto prekážok bola vyhlásená táto výzva, ktorej cieľom je pomôcť pri riešení sytematickejšieho obehového hospodárstva v MSP.

Detaily výzvy nájdete na tejto webovej stránke.