Tackling raw materials challenges in the e-drive sector

Sektor nerastných surovín pozostáva z obrovskej škály spoločností, od veľmi malých subjektov po svetových hráčov, s rôznymi úrovniami digitalizácie. Tento sektor pokrýva celý hodnotový reťazec od prieskumu po recykláciu a obehové hospodárstvo. Ponuku nerastných surovín ovplyvňuje mnoho faktorov v závislosti od celkovej rovnováhy medzi ponukou a dopytom. Vysoký dopyt môže zvýšiť ceny a preto bude prieskum, ťažba a rafinácia a hľadanie náhradných surovín a recyklácia  čoraz viac komerčne atraktívnejší.

Implementácia riešení digitalizácie predstavuje pre výrobné a spracovateľské spoločnosti mnoho výziev, najmä v rámci špecializovaných tém v oblasti nerastných surovín. Identifikácia procesov, umožnenie získavania údajov, vykonávanie analýz a odvodenie opatrení vyžadujú odbornosť, ktorá často nie je k dispozícii výrobcom a dodávateľom ich vybavenia. Preto EIT Manufacturing, EIT RawMaterials a EIT Digital prichádza s výzvou „end-to-end digitalized testbeds

Cross-KIC iniciatíva

Cieľom projektu je vyhodnotiť súčasný stav digitalizácie v sektore nerastných surovín v oblasti elektronických pohonov, identifikovať oblasti s vysokým potenciálom pre zlepšenia založené na digitalizácii a odvodiť vhodné prípady použitia. Vývoj a implementácia testbed digitalizácie by preto mala riešiť najaktuálnejšie výzvy priemyslu a spracovania v týchto bodoch zamerania:

  • Vylepšenie dizajnu súčiastok s cieľom recyklácie, opätovného použitia a predĺženia životnosti
  • Zvýšenie miery recyklácie kritických materiálov z produktov s ukončenou životnosťou (EOL)
  • Zlepšenie dodávateľského reťazca pre produkty EOL

Otvorená výzva pre predkladanie návrhov

Projekt Digital testbeds na akceleráciu Industry 4.0 sa začal už v roku 2020. Projekt zatiaľ vyústil do komplexnej štúdie hodnotiacej zrelosť digitalizácie a používania umelej inteligencie v potravinárskom a výrobnom priemysle. Knowledge Innovation Communities (KICs)  vyhlasili otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu oprávnených konzorcií pri implementácii ich vízie komplexných testovacích miest výroby v oblasti nerastných surovín:

  • V roku 2021 bude na implementáciu 2-4 testovacích prostredí k dispozícii až 2,915 milióna EUR (vrátane 30% spolufinancovania)
  • Podať žiadosť bude možné od 1. septembra do 12. novembra 2021 – 14:00 SEČ 
  • Výberový proces bude ukončený 6. decembra
  • Začiatok implementácie testovacej platformy je naplánovaný na Q1/2022
  • Ak máte záujem o ďalšie informácie o výzve a o tom, ako sa prihlásiť, stiahnite si tieto dokumenty:

Proces podávania žiadostí a kľúčové dátumy

Výzva bude otvorená do 12. novembra 2021. V prípade záujmu svoju žiadosť  musíte podať na základe vzoru formulára na e-mailovú adresu: digitaltestbeds@eitmanufacturing.eu.

Viac informácií o výzve nájdete TU