O projektoch The Briefcase a 3D Briefcase

Projekty The Briefcase a 3D Briefcase sa snažia priblížiť tému minerálovbaníctva širokej verejnosti. Ambíciou projektu je, aby ľudia už od útleho veku mali vedomosti o tom, odkiaľ pochádzajú minerálne produkty, ktoré používame v každodennom živote a zároveň, ako môžu naše rozhodnutia týkajúce sa nerastných surovín formovať svet. Cieľovou skupinou sú teda predovšetkým deti a študenti, ale aj spoločnosť ako celok.

Bez minerálov a ich ťažby nie je možné žiť, avšak ťažobné procesy so sebou nesú aj rôzne dôsledky (napr. vplyv na životné prostredie a spoločnosť). Prostredníctvom príkladného a priateľského prístupu však chceme, aby žiaci a študenti videli, že ťažbou ako modernou činnosťou je možné zmierniť jej vplyv na spoločnosť a životné prostredie. Táto vedomosť a jej pochopenie je nevyhnutné pre vytvorenie budúcnosti so správne informovanými občanmi, ktorí sú schopní robiť zodpovedné rozhodnutia.

Je nevyhnutné, aby Európania pochopili, ako nerastné suroviny prispievajú k ich základným potrebám a zlepšovaniu kvality života. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá dobre fungujúca interakcia medzi všetkými zainteresovanými stranami. Tento projekt zvyšuje povedomie verejnosti o výhodách a hodnotách minerálov pre spoločnosť.

Vízia projektu

Pomocou nekonvenčných učebných nástrojov informovať ľudí o tom, ako využívame minerály v každodennom živote.

3D Briefcase ako viacjazyčný vzdelávací nástroj pomocou digitálnych platforiem informuje o mineráloch, ťažbe a ich význame pre náš život. Pozornosť je venovaná aj konceptu „Not in my backyard!“ (Nie na mojom dvore!), ako aj problému tzv. blood minerals (krvavé minerály, napr. diamanty).

Misia projektu

Hlavným poslaním je znížiť nedostatočné znalosti a zručnosti, ktorým v súčasnosti EÚ čelí v odvetví nerastných surovín.

Pre podporu záujmu o minerály a baníctvo je rozhodujúci priamy kontakt so študentmi. The Briefcase a 3D Briefcase sú zamerané na podporu väčšieho záujmu vzdelávať sa v oblasti nerastných surovín a to prostredníctvom pútavých interaktívnych metód učenia. Chápanie baníctva a ťažby minerálov je obmedzené aj medzi pedagógmi, čo je jeden z faktorov prispievajúcich k nezáujmu študentov o toto odvetvie a priemysel všeobecne. Náš „kufrík“ sa týmto spôsobom nevyhnutne dostane aj k pedagógom. Učitelia musia porozumieť učivu, aby ho mohli študentov učiť. Pri použití materiálov, ktoré sú súčasťou kufríka, budú títo pedagógovia vystavení kľúčovým posolstvám projektu, ako je význam nerastných surovín v našom každodennom živote, aké sú dôsledky ťažby, nevyhnutnosť ťažby a baníctva, atď.

Poslaním (misiou) projektu je teda:

  • priblížiť minerály a baníctvo spoločnosti prostredníctvom vzdelávacích nástrojov vysokej pedagogickej hodnoty a priblížiť študentom svet nerastných surovín ľahko porozumiteľným spôsobom cez minerálne produkty dennej spotreby
  • znižiť nedostatočné znalosti o nerastných surovinách v spoločnosti
  • stimulovať zmeny správania spotrebiteľov a kultúrne inovácie
  • zlepšiť vnímanie sektoru surovín verejnosťou
  • propagovať európske odvetvie surovín ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju v Európe – uznať jeho úlohu v spoločnosti

Ako môžete učebnú pomôcku využiť?

V prvotnej fáze projektu The Briefcase bol vytvorený reálny kufrík obsahujúci rôzne minerály a k nim zodpovedajúce produkty, pre ktoré sa používajú. Existuje mnoho spôsobov ako kufrík s minerálmi využiť na prehĺbenie svojich vedomostí. Úvodnou aktivitou je hra, v ktorej študenti sledujú indície a určujú, ako sa minerály používajú v bežných predmetoch každodennej spotreby. Je možné využiť online hru na webe www.thebriefcasegame.eu alebo zúčastniť sa bezplatného workshopu s využitím reálneho kufríka s minerálmi, ktorý v sebe ukrýva množstvo ďalších aktivít. Kufrík (The Briefcase) je určený pre žiakov vo veku od 6 do 14 rokov. Pre starších študentov – stredoškolákov (15 – 18 rokov) sa pripravuje 3D kufrík (3D Briefcase), pri ktorom sa použijú digitálne formáty ako napr. rozšírená realita.

Vzdelávaciu pomôcku „Kufrík“ už 10 rokov úspešne využíva Španielska geologická služba (IGME) a múzeum Geominero v Madride pre svojich návštevníkov. Na základe ich skúseností boli partnermi projektov . The Briefcase a 3D Briefcase vytvorené nové tematické kufríky a predstavené v rôznych oblastiach Európy prostredníctvom workshopov na školách a v iných vzdelávacích centrách.

Kontakty:

Pre viac informácií o projekte kliknite na: http://briefcase.eitrawmaterials.eu/ (anglicky)

Online hra: www.thebriefcasegame.eu

Facebook: facebook.com/thebriefcaseSlovakia

Ďalšie informácie alebo prihláška na workshop:

email: zdenka.babicova@tuke.sk